Kategoriat
Kipukuntoutus Toimintaterapia

Krooninen kipu ja toimintaterapia

Krooninen kipu

Pitkäaikainen kipu kuormittaa ihmistä laaja-alaisesti vaikuttaen niin psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Voimakas kipu heikentää ihmisen elämänlaatua ja voi pahimmillaan nousta elämää hallitsevaksi tekijäksi.

Krooniseen kipuun voi liittyä alavireisyyttä, masennusta, unettomuutta, työkyvyn alentumista ja tunnetta oman elämän hallinnan vähenemisestä. Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein myös sosiaalisen elämän kaventumista, jopa eristäytymistä. Työkyvyttömyyden aiheuttama taloudellisen tilanteen heikentyminen voi aiheuttaa huolta raha-asioita ja lisätä elämän kaventumista.

Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein elämän eri alueiden aktiivisuuden vähenemistä, mikä voi osaltaan pahentaa kivun kokemista tai toimintakyvyn alenemista. Fyysisen aktiivisuuden väheneminen johtaa lihasvoiman, kestävyyden ja fyysisen suorituskyvyn alenemiseen, mikä lisää toimintakyvyn ongelmia ja myös kipua. Sosiaalisen aktiivisuuden vähenemisen seurauksena sosiaalisen kontaktit vähenevät ja voivat aiheuttaa ystävyyssuhteiden hiipumista ja eristäytymistä, mikä osaltaan lisää syrjäytymisen, alavireisyyden ja masennuksen riskiä. Nämä kaikki yhdessä ja erikseen vaikuttavat monin tavoin ihmisen elämään, kuluttavat voimavaroja ja voivat vaikuttaa merkittävästi elämän hallinnan ja minä pystyvyyden tunteeseen.

Toimintaterapeutti on toiminnan asiantuntija

Toiminnan terapeuttinen käyttö on toimintaterapeutin perusosaamista ja toiminta on yksi keskeinen osa kuntoutusta. Toimintaterapeutti käyttää toimintaa kuntoutuksellisesti ja tavoitteellisesti. Toimintaterapiassa toimintakyky nähdään henkilön kykynä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. Toimintaterapiassa keskitytään asiakkaan oman elämän merkityksellisiin sisältöihin ja toimintoihin.

Toimintaterapia auttaa takaisin toimintaan ja vahvistaa hallinnan tunnetta

Kivun hoidossa ja kuntoutuksessa lääkkeettömien hoitojen merkitystä on tuotu viime vuosien aikana yhä enemmän esille. Kivun lääkehoito on tärkeää; sen lisäksi potilaan hyötyvät ja tarvitsevat lääkkeettömiä hoitokeinoja ja kuntoutusta.

Kroonisen kipupotilaan kuntoutus on tavoitteellista. Toimintaterapiassa tehdään työtä yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle tärkeiden elämänalueiden vahvistamiseksi ja kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintaterapian tavoitteena voi olla asiakkaan arjessa selviytymisen ja mielekkäiden, voimavaroja tuottavien toimintojen vahvistaminen ja hyvä elämänlaatu. Toiminnallinen osallistuminen tuottaa ja tukee ihmisen hyvinvointia, vahvistaa elämän hallinnan tunnetta ja merkityksellisyyden ja osallisuuden kokemista.

Mielikuvaharjoituksia, peiliharjoituksia, tuntoharjoituksia – kivun kuntoutuksen erityisosaamista

Kroonisen kipupotilaan terapian tavoitteita voivat olla kivun lievittyminen, mutta myös kivun hyväksyminen ja hallintakeinojen löytyminen tai vahvistaminen. Yhtenä tärkeänä tavoitteena kroonisen kipuasiakkaan kuntoutuksessa on oireiden hallinta ja omien kipua helpottavien keinojen löytäminen ja vahvistaminen.

Kivun kroonistuessa tulee muutoksia aivokuorelle aiheuttaen motorisen toiminnan ongelmia; kömpelyyttä, koordinaation heikkoutta, kehon hahmottamisen ja tunnon herkistymistä. Yläraaja voi tuntua isommalta, painavammalta, kosketus voi tuntua epämiellyttävältä, jopa kivuliaalta.

Kuntoutuksessa harjoittelun tavoitteena voi olla sensorisen edustusalueen ja motorisen edustusalueen vahvistaminen. Harjoittelumenetelminä kuntoutuksessa voidaan käyttää esimerkiksi GMI-menetelmää, jota käyttävät kipukuntoutukseen erikoistuneet fysio- ja toimintaterapeutit. Tuntomuutoksia ongelmia voidaan harjoitella erilaisin sensorisen siedätyksen menetelmin.

Erilaiset rentoutustekniikat ja mielikuvaharjoittelu voivat vähentää kivun voimakkuuden tunnetta tai kivun hallitsevaa vaikutusta ja tukea esimerkiksi kehon hahmottamista ja rentoutumista.

Kroonisen kipupotilaan kuntoutus on hyvin monimuotoista. Jokaisen potilaan kipu, ongelmat ja kuntoutuksen tavoitteet ovat erilaisia, niin myös keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Kivun kuntoutuksen erityispiirteiden hallinta on toki tärkeää. Tärkeintä kuntoutuksessa on kuitenkin asiakkaan kohtaaminen ja kuuntelu. Kuntoutusjakson aikana terapeutti on pienen matkan ajan asiakkaan mukana ja työ kuntoutustavoitteiden saavuttamiseksi tehdään yhdessä. Yhdessä asiakkaan kanssa.

Kirjoitamme tulevaisuudessa lisää kipukuntoutuksesta. Seuraa meitä Facebookissa, niin saat tietää heti uusista blogeistamme.

Kirjoittanut Ulla Sippola

Ulla on toimintaterapeutti, jolla pitkä kokemus aikuissomatiikan puolelta. Ulla on erikoistunut yläraajakuntoutukseen ja on tehnyt käsiterapiapotilainen toimintaterapiaa jo vuodesta 1990. Käsiterapian lisäksi erityisosaamista löytyy myös mm. kipukuntoutuksesta ja arpihoidoista.
Erilaiset käden taidot ja luovuus näkyvät sekä Ullan työssä että harrastuksissa. Metsä ja luonto yleensäkin on Ullalle tärkeää ja Ulla liikkuu luonnossa patikoiden, iltarasteilla suunnistaen ja partiojoukkueen kanssa retkeillen.