Kategoriat
Kipukuntoutus Toimintaterapia

Krooninen kipu ja toimintaterapia

Krooninen kipu

Pitkäaikainen kipu kuormittaa ihmistä laaja-alaisesti vaikuttaen niin psyykkiseen, fyysiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Voimakas kipu heikentää ihmisen elämänlaatua ja voi pahimmillaan nousta elämää hallitsevaksi tekijäksi.

Krooniseen kipuun voi liittyä alavireisyyttä, masennusta, unettomuutta, työkyvyn alentumista ja tunnetta oman elämän hallinnan vähenemisestä. Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein myös sosiaalisen elämän kaventumista, jopa eristäytymistä. Työkyvyttömyyden aiheuttama taloudellisen tilanteen heikentyminen voi aiheuttaa huolta raha-asioita ja lisätä elämän kaventumista.

Pitkäaikaiseen kipuun liittyy usein elämän eri alueiden aktiivisuuden vähenemistä, mikä voi osaltaan pahentaa kivun kokemista tai toimintakyvyn alenemista. Fyysisen aktiivisuuden väheneminen johtaa lihasvoiman, kestävyyden ja fyysisen suorituskyvyn alenemiseen, mikä lisää toimintakyvyn ongelmia ja myös kipua. Sosiaalisen aktiivisuuden vähenemisen seurauksena sosiaalisen kontaktit vähenevät ja voivat aiheuttaa ystävyyssuhteiden hiipumista ja eristäytymistä, mikä osaltaan lisää syrjäytymisen, alavireisyyden ja masennuksen riskiä. Nämä kaikki yhdessä ja erikseen vaikuttavat monin tavoin ihmisen elämään, kuluttavat voimavaroja ja voivat vaikuttaa merkittävästi elämän hallinnan ja minä pystyvyyden tunteeseen.

Toimintaterapeutti on toiminnan asiantuntija

Toiminnan terapeuttinen käyttö on toimintaterapeutin perusosaamista ja toiminta on yksi keskeinen osa kuntoutusta. Toimintaterapeutti käyttää toimintaa kuntoutuksellisesti ja tavoitteellisesti. Toimintaterapiassa toimintakyky nähdään henkilön kykynä selviytyä itselleen merkityksellisistä ja välttämättömistä jokapäiväisen elämän toiminnoista siinä ympäristössä, jossa hän elää. Toimintaterapiassa keskitytään asiakkaan oman elämän merkityksellisiin sisältöihin ja toimintoihin.